Gå til indhold
Principal Manager Mikael Grønfeldt glæder sig over Vismas genvundne aftale med NOAA
Principal Manager Mikael Grønfeldt glæder sig over Vismas genvundne aftale med NOAA

Pressemeddelelse -

Visma Consulting genvinder aftale med amerikanske NOAA

Visma Consulting genvinder aftale med amerikanske NOAA

Gennem en årrække har Visma Consulting været leverandør af it-løsninger, der har gjort det muligt for den amerikanske regering gennem selskabet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) at overvåge alle fartøjer indenfor fiskeri og deres positioner i det amerikanske farvand.

Netop det Visma-udviklede værktøj gør det muligt for NOAA at sikre et sundt og bæredygtigt fiskeri i det amerikanske farvand og medvirker til at genoprette og beskytte de truede dyrearter langs de amerikanske kyster.

Stærkt samarbejde og global ansvarlighed

Dette it-værktøj er så stærkt, at Visma Consulting nu genvinder den omfattende million-aftale med NOAA og kan fortsætte samarbejdet de kommende år. Et samarbejde, der har kørt siden 2009 og ifølge Principal Manager i Visma Consulting Mikael Grønfeldt er et godt billede på de mange it-løsninger, som Visma Consulting gennem en lang årrække har været leveringsdygtige i til offentlige styrelser verden over.

-Samarbejdet med amerikanske NOAA viser med al sin tydelighed, hvor langt vi er kommet indenfor digitalisering og it-udvikling, og hvordan vi med det rette it-mindset og dedikerede medarbejdere kan skabe løsninger, der kan hjælpe et foregangsland som USA med at beskytte blandt andet truede fiskearter, hvaler og skildpadder i det amerikanske farvand. Personligt er jeg stolt af at genvinde aftalen og ser også signalværdien i, at produktet taler i tidens ånd omkring bæredygtighed, samfundsøkonomisk betydning og ansvarlighed og understreger vigtigheden i at samarbejde på tværs af landegrænser. Blandt andet ser vi nu, at lige præcis det her it-værktøj vinder indpas i flere andre lande verden over.

Faktaboks:

NOAA’s overordnede mission handler om gennem videnskab bedre at forstå vores naturlige verden og hjælpe med at beskytte den dyrebare ressourcer ved at overvåge og observere det globale vejr og klima. Dernæst at informere offentligheden omkring det skiftende miljø okring os alle.

Visma Consultings it-værktøj til NOAA handler udelukkende om overvågning af fartøjer i det amerikanske farvand for at sikre et sundt fiskeri og ligeledes at genoprette og bevare beskyttede/truede dyrearter.

NOAA har 12.000 medarbejdere over hele verden, fem regionale kontorer, seks videnskabscentre og mere end 20 laboratorier.

Hjemmeside: https://www.noaa.gov/


Kontaktpersoner

Head of Marketing and Communiacation Randi Mehrenst Rimdal, mobil 5361 6336.

Principal Manager Mikael Grønfeldt, mobil 2372 3181.

Hjemmeside: www.visma.dk

ENGLISH VERSION

Visma Consulting regains agreement with US NOAA

For a number of years, Visma Consulting has been a provider of IT solutions that have enabled the U.S. government through the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) to monitor all fishing vessels and their positions in U.S. waters.

The Visma-developed tool enables NOAA to ensure a healthy and sustainable fishery in American waters and helps to restore and protect the endangered species along the American coasts.

Strong cooperation and global responsibility

This IT tool is so powerful that Visma Consulting is now regaining the comprehensive million agreement with NOAA and can continue the collaboration in the coming years. A collaboration that has been running since 2009 and according to Principal Manager at Visma Consulting Mikael Grønfeldt shows a good picture of the many IT solutions that Visma Consulting has been able to deliver to public agencies around the world for many years.

-The collaboration with American NOAA shows with all its clarity how far we have come in digitization and IT development, and how we with the right IT mindset and dedicated employees can create solutions that can help a pioneering country like the US to protect among other endangered fish species, whales and turtles in U.S. waters. Personally, I am proud to regain the agreement and also see the signal value in the fact that the product speaks in the spirit of the times about sustainability, socio-economic significance and responsibility and emphasizes the importance of cooperating across national borders. Among other things, we now see that exactly this IT tool is gaining ground in several other countries around the world.

Fact box:

NOAA's overall mission is to better understand our natural world through science and help protect its precious resources by monitoring and observing the global weather and climate. Next, to inform the public about the changing environment around us all.

Visma Consulting's IT tool for NOAA is exclusively about monitoring vessels in US waters to ensure healthy fishing and also to restore and preserve protected / endangered animal species.

NOAA has 12,000 employees worldwide, five regional offices, six science centers and more than 20 laboratories.

Website: https://www.noaa.gov


Contact:

Head of Marketing and Communiacation Randi Mehrenst Rimdal, mobile 5361 6336.

Principal Manager Mikael Grønfeldt, mobile 2372 3181.

Website: www.visma.dk


Emner

Kategorier


Visma tilbyder software og services, der forenkler og digitaliserer administrative forretningsprocesser i den private og offentlige sektor. Koncernen opererer på tværs af Norden, Benelux, Centraleuropa og Østeuropa. Med 12 500 ansatte, 1.000.000 kunder og en omsætning på EUR 1,741 millioner i 2020, er Visma en af Europas førende softwarevirksomheder. Besøg Visma.dk

Pressekontakt

Astrid Zimmer Nielsen

Astrid Zimmer Nielsen

Pressekontakt National PR Manager Visma Danmark Holding A/S +45 3151 2587
Rikke Junker Bundgaard

Rikke Junker Bundgaard

Pressekontakt Head of Marketing & Communication Visma Enterprise Danmark +45 4282 2663
Henrik Bruun Alexandersen

Henrik Bruun Alexandersen

Pressekontakt PR Manager Visma Dinero ApS +45 50 52 52 73 Visma Dinero ApS
Mette Voigt Jørgensen

Mette Voigt Jørgensen

Pressekontakt Marketing Director Visma Dataløn & Proløn +45 4282 2028

Visma er en af Europas førende softwarevirksomheder

Visma er en af Europas førende leverandører af forretningskritisk software og services. Ved at automatisere og digitalisere processer for private og offentlige virksomheder og organisationer af alle størrelser forenkler vi menneskers arbejdsdag og skaber et mere effektivt og bæredygtigt samfund. Med 13.500 medarbejdere, 1.400.000 private og offentlige kunder i Europa og Latinamerika og en omsætning på 2.081 millioner euro i 2021 er vi dedikeret til at gøre i morgen bedre end i dag. Besøg os på visma.dk.

Visma
Gærtorvet 1-5
1799 København V
Danmark